1. Podstawy

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem https://www.bostik.com/pl/poland/, której Administratorem jest Bostik z. o.o. z siedzibą w Sadach przy ul. Poznańskiej 11b 62-080 Tarnowo Podgórne (Bostik).

1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

Bostik jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej. Bostik dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Każda osoba przekazująca Bostik dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

3.2. Bostik wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach, w tym:

a. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie newslettera.

b. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Bostik. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia otrzymywanie informacji marketingowych.

c. w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularzy kontaktowych w celu kontaktu przedstawiciela Bostik w związku z produktami lub usługami Bostik.

3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.4. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Bostik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1. Bostik zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2. Bostik dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 

 • zgodne z prawem;
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

 

 

5. Pozyskiwanie danych

5.1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 

 • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
 • kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronach internetowych Bostik znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • podczas korzystania z zasobów strony internetowej zarządzanej przez Bostik – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Bostik. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Bostik. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”

 

6. Prawa użytkownika

6.1. Bostik respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a. prawo dostępu do danych – w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

b. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Bostik, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

c. prawo do sprostowania danych – Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Masz prawo zażądać, aby Bostik ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Bostik, wtedy Bostik ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Bostik musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,
 • jeśli Bostik nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

e. prawo do przenoszenia danych – jeśli Bostik przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w usprawiedliwionych celach Bostik jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. Bostik zastrzega, że w przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją jednoznacznie zidentyfikować.

6.3. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.4. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Bostik oświadcza, że nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Bostik.

8. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Bostik mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach Bostik. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. TWOJE PRAWA

10.1 We wszystkich powyższych przypadkach, w których zbieramy, wykorzystujemy lub przechowujemy Twoje dane osobowe, możesz mieć następujące prawa, a w większości przypadków możesz je wykonywać bezpłatnie. Prawa te obejmują:

• prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat;

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że nadal możemy być uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli mamy inny uzasadniony powód. Na przykład może być konieczne zatrzymanie Danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

• w niektórych okolicznościach prawo do otrzymania niektórych Danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i / lub żądania przekazania tych danych stronie trzeciej, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie danych osobowych, które przekazałeś bezpośrednio do Arkema;

• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;

• prawo żądania usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których poprosisz nas o usunięcie danych osobowych, ale jesteśmy prawnie upoważnieni do ich przechowywania;

• prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w niektórych okolicznościach. Ponownie mogą wystąpić okoliczności, w których sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub poprosisz nas o ich ograniczenie, ale jesteśmy prawnie uprawnieni do odrzucenia tego żądania; i

• prawo do złożenia skargi do odpowiedniego regulatora ochrony danych, jeśli uważasz, że którekolwiek z twoich praw zostało przez nas naruszone.

• prawo do przekazywania instrukcji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci. Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami, korzystając z danych wymienionych w pkt 11 poniżej. 10.2 Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji promocyjnych e-mailem od Arkema, możesz kliknąć samoobsługowe łącza do rezygnacji z subskrypcji zawarte w naszych wiadomościach e-mail.

11. PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

11.1 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Arkema lub niniejszą Polityką prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ds. Prywatności przy użyciu następujących danych kontaktowych:

 

Address (english request):

Arkema Direction Juridique

420 rue d’Estienne d’Orves – 92700 Colombes

France

email: dataprotection@arkema.com

 

Zazwyczaj jesteśmy w stanie szybko i skutecznie rozwiązać pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności. Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi otrzymanej od naszego Inspektora Prywatności, możesz przekazać obawy właściwemu organowi ds. Ochrony prywatności w Twojej jurysdykcji. Na żądanie specjalista ds. Prywatności Arkema przekaże ci dane kontaktowe tego regulatora.